Danh Sách Các Trường Hợp Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động

Hiện nay, Điều 22 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về Chấm dứt hợp đồng như sau:


Thứ nhất, hợp đồng chấm dứt khi hợp đồng được hoàn thành là trưòng hợp các bên trong hợp đồng đã thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận.Thứ hai, hợp đồng chấm dứt theo sự thỏa thuận của các bên là trường hợp hợp đồng chấm dứt khi các quyền và nghĩa vụ chưa được thực hiện hoặc chưa được thực hiện xong.

Thứ ba, hợp đồng chấm dứt khi cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện. Thông thưòng, khi chủ thể giao kết hợp đồng là cá nhân chết hoặc pháp nhân chấm dứt tồn tại sẽ xảy ra hai trưòng hợp:

– Hợp đồng vẫn có giá trị nếu hợp đồng có thể do cá nhân, pháp nhân khác thực hiện. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp thì hợp đồng vẫn chấm dứt nếu việc thực hiện hợp đồng không thể chuyển giao cho chủ thể khác. Ví dụ, cá nhân giao kết hợp đồng chết nhưng không có người thừa kế tiếp tục thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng sẽ chấm dứt nếu như hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện. Đây là trường hợp việc thực hiện hợp đồng gắn liền với nhân thân của chủ thể giao kết, hoặc liên quan tới những bí mật mà chỉ những người giao kết hợp đồng mới có thể thực hiện được.

Thứ tư, hợp đồng bị hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt. Mặc dù việc hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng đều làm cho hợp đồng không còn tồn tại trên thực tế, nhưng về bản chất thì việc chấm dứt này lại khác nhau. Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có giá trị từ thòi điểm giao kết, tức là coi như chưa có hợp đồng phát sinh trên thực tế. Hậu quả pháp lý của hợp đồng bị hủy bỏ được giải quyết giống như hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chỉ không có giá trị đối với phần hợp đồng chưa được thực hiện. Phần hợp đồng đã được thực hiện vẫn có giá trị pháp lý.

Thứ năm, hợp đồng chấm dứt do đối tượng không còn. Đối tượng của hợp đồng là điều khoản cơ bản của mọi hợp đồng. Việc thỏa thuận rõ hay không rõ về đối tượng của hợp đồng sẽ làm ảnh hưởng đến việc hình thành hợp đồng. Nếu không thỏa thuận rõ về đốỉ tượng thì hợp đồng không được hình thành. Tuy nhiên, trong trường hợp các bên thỏa thuận rõ về đối tượng của hợp đồng nhưng vì lý do chủ quan hoặc khách quan dẫn đến đối tượng hợp đồng không còn thì hợp đồng sẽ chấm dứt. Tùy từng trường hợp mà các bên có thể phải chịu trách nhiệm về việc đối tượng của hợp đồng không còn.

Thứ sáu, một điểm mới về các căn cứ chấm dứt hợp đồng trong BLDS năm 2015 đó là hợp đồng có thể chấm dứt khi hoàn cảnh thực hiện hợp đồng thay đổi cơ bản. Cũng giống như việc sửa đổi hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, việc chấm dứt hợp đồng cũng cần có điều kiện nhất định như: (i) Hoàn cảnh thực hiện hợp đồng thay đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 420 BLDS; (ii) Một bên bị ảnh hưởng đến lợi ích do hoàn cảnh thay đổi; (iii) Các bên không thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý.

Ngoài các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 nói trên, hợp đồng cũng sẽ bị chấm dứt trong các trường hợp do pháp luật quy định. Ví dụ, hợp đồng không thể thực hiện được vì lý do khách quan (A thuê B cày ruộng bãi, nhưng mưa lũ đã làm lở toàn bộ diện tích ruộng bãi của A xuống sông).

Như vậy, BLDS 2015 đã quy định sáu trường hợp cơ bản, thường gặp làm chấm dứt hợp đồng. Ngoài ra vẫn có quy định mở để bao quát cả những trường hợp khác nếu được luật khác quy định.

Tham Khảo Thêm Các Mẫu Tin Khác:

Các trường hợp nào được chấm dứt hợp đồng? - Luật Hoàng Phi
hTheo quy định này, chấm dứt hợp đồng có các trường hợp chủ yếu như hợp đồng chấm dứt theo sự thỏa thuận của các bên là trường hợp

Những trường hợp nào được chấm dứt hợp đồng lao động năm 2018
Hợp đồng lao động thể hiện sự giàng buộc giữa người sử dụng lao động với người lao động. Tuy nhiên không phải người sử dụng lao động

Các trường hợp được chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động
Luật sư tư vấn về các trường hợp được chấm dứt hợp đồng, nghĩa vụ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Nội dung tư vấn như sau.

Quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động
Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động bao gồm các trường hợp cụ thể theo hợp đồng lao động, theo thỏa thuận và các nội dung khác,

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng dân sự?
Hợp đồng dân sự chấm dứt trong các trường hợp được quy định tại Hợp đồng đã giao kết được coi là chấm dứt tại thời điểm các bên đạt

Quy định về sửa đổi và chấm dứt hợp đồng dân sự
Vì vậy, các sự kiện làm chấm dứt một hợp đồng dân sự không phải là dân sự thì hợp đồng dân sự chấm dứt trong các trường hợp sau đây.

Các trường hợp không được chấm dứt hợp đồng lao động với người
Thưa luật sư, xin hỏi: Theo quy định của Luật lao động mới nhất thì người sử dụng lao động không được chấm dứt hợp đồng lao động với

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định mới nhất
Xin chào Công ty Luật Minh Khuê, xin cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì những trường hợp nào được chấm dứt hợp đồng

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động - AZLAW
(AZLAW) - Luật sư tư vấn về cách thức, điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động. Tư vấn luật lao động qua tổng đài điện thoại 19006165 về các

Các trường hợp được chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở - Luật Toàn Quốc
Các trường hợp được chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở được quy định chi tiết tại Điều 131 Luật nhà ở 2014, bao gồm các trường hợp cụ thể sau:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Danh Sách Các Trường Hợp Không Cần Xin Giấy Phép Xây Dựng